Integritetspolicy

Olofströms Näringsliv värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du kommer i kontakt med oss på något sätt, tecknar avtal med oss, samverkar i projekt eller deltar på våra evenemang. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. I enlighet med EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) redovisar vi denna information nedan.

Personuppgiftsansvarig
Styrelsen för Olofströms Näringsliv AB (556104-9940, Vällaregatan 30, 293 38 Olofström, info@olofstromsnaringsliv.se) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingar sker enligt gällande lagstiftning.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via till exempel ett namn, ett personnummer, platsdata eller en IP-adress.

Varför behandlar vi personuppgifter?

 • Korrespondens: När du kontaktar Olofströms Näringsliv per telefon, brev eller e-post kan vi komma att lagra korrespondensen, vilken kan innehålla personuppgifter.

 • Avtal: När du tecknar ett avtal med Olofströms Näringsliv tar vi in företagsuppgifter samt uppgifter till kontaktpersoner i företaget; namn, telefonnummer, e-postadress samt fakturaadress. Dessa uppgifter behöver vi till vårt affärssystem för att kunna upprätthålla vårt kund-, leverantörs- och avtalsregister.
 • Projektdeltagande: För att kunna rapportera aktiviteter inom de projekt Olofströms Näringsliv driver, vilket är ett krav från projektfinansiärerna, sparar vi personuppgifterna som samlas in inom ett projekt så länge som finansiärerna kräver, vilket är olika länge för olika finansiärer, samt så länge bokföringslagen kräver det, vilket är upp till sju år. Finansiärer är till exempel EU:s struktur- eller regionalfonder, nationella myndigheter, regionala aktörer som regioner eller länsstyrelser.
 • Prenumerationer: När du registrerar dig som prenumerant till något av de nyhetsbrev som ges ut av Olofströms Näringsliv tar vi in ett samtycke för att kunna lagra personuppgifter i syfte att möjliggöra utskick till dig som anmält prenumeration. Du har rätt att återkalla samtycket genom att meddela oss detta. Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev via länk som finns med i varje utskick.

 • Deltagande i aktiviteter: När du anmäler dig till våra aktiviteter tar vi in dina personuppgifter såsom namn, e-postadress och namnet på din arbetsgivare för att kunna administrera din anmälan till aktiviteten och på så sätt fullgöra vårt avtal med dig och tillse att du har en plats på aktiviteten. I vissa fall kan vi komma att behandla uppgifter om dig som en kollega/kontaktperson hos din arbetsgivare har lämnat till oss i samband med att personen anmäler dig till en aktivitet. Vi behandlar då samma personuppgifter om dig som om du hade anmält dig själv.

Läs mer om webbplatsteknik, hur länge vi sparar dina uppgifter och vilka uppgifter som också kan komma att behandlas i samband med anmälan till och deltagande i aktiviteten här.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan dock komma att dela dina uppgifter i enlighet med nedan:

 • Olofströms Näringsliv kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift och support av våra system.
 • Vi kan även komma att dela den information som är nödvändig för att följa tillämplig lag, förordning och myndighetsbeslut. Till exempel kan vi komma att dela information med projektfinansiärer i samband med rapportering.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter:

 • Du har rätt att få veta om vi har personuppgifter om dig, och i så fall vilka.
 • Du har även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som du har lämnat till oss eller att vi begränsar behandlingen.
 • Om vi använder dina uppgifter med stöd av samtycke har du rätt att ångra dig och återkalla ditt samtycke.
 • Även i vissa andra fall kan du ha rätt att få dina personuppgifter raderade. Får vi en sådan begäran prövar vi den enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i våra arkiv enligt arkivlagen har vi dock inte rätt att radera.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar
Som helägt kommunalt bolag omfattas Olofströms Näringsliv av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Tillsynsmyndighet
Du har rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. Datainspektionen är tillsynsmyndighet avseende behandlingen av personuppgifter.

Frågor
Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via e-post på: info@olofstromsnaringsliv.se.