Om oss

Olofströms Näringsliv AB (ONAB) är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att utveckla och stärka näringslivet i Olofströms kommun.

Heja Olofström!
Olofströms kommun ska vara stolt och expansiv. År 2025 är vi 14 000 invånare. Utifrån denna vision utgår kommunfullmäktiges tre övergripande mål – Jobb till 1000, Barnen i centrum och Nära till allt. Dessa mål genomsyrar även ONABs verksamhet:

Jobb till 1000 – hållbar tillväxt
ONAB arbetar mycket aktivt för att det ska skapas fler arbetstillfällen i Olofström. Kommunens satsning Jobb till 1000 drivs av ONAB, där utvecklandet av klusterinitiativet Techtank är det mest centrala.   

Nära till allt – hållbar livsmiljö
I Olofström ska det vara nära till allt. Därför arbetar ONAB med att finnas nära företagen genom tät kommunikation, företagsbesök och genom vår lotsfunktion.

Barnen i centrum – hållbar uppväxtmiljö
ONAB arbetar för att utveckla kommunens centrum både gällande utbud och aktiviteter. Barn- och familjeperspektivet är centralt i detta arbete.

Även Olofströms kommuns värdeord – mod, engagemang, delaktighet och kvalitet – genomsyrar ONABs verksamhet. De är viktiga och finns med i bolagets arbete och förhållningssätt.

Verksamhetsplan 2018

ONAB arbetar inom fem huvudsakliga verksamhetsområden med målet att skapa ett stolt och expansivt Olofström genom ett bra företagsklimat och nya arbetstillfällen. Dessa områden presenteras närmare nedan, text hämtad från ONABs verksamhetsplan för 2018.

Företagsservice

De flesta företagare kommer någon gång i kontakt med kommunen eller andra myndigheter i samband med sin näringsverksamhet. Det kan gälla bygglov, markköp, tillstånd, brandskydd eller samverkansprojekt. Det är viktigt att dessa kontakter är positiva och att snabba svar ges. ONAB ska vara företagens väg in i kommunen och har en central roll för att kontakterna ska fungera så bra som möjligt.

Mål: Gott företagsklimat, god tillgänglighet
Mätetal: Betyg 3,2 eller högre enligt Svenskt näringslivs årliga attitydundersökning
Exempel på aktiviteter:

  • Support: När ONAB får en fråga till sig via e-post eller telefon utlovas svar inom 24 timmar (tjänstegaranti).
  • Lotsfunktion: ONAB hjälper de företagare som vill expandera eller liknande genom attsammankalla de myndighetspersoner som berörs till ett möte. På detta sätt kan frågor besvaras samtidigt och onödig byråkrati mellan avdelningar minimeras.
  • Etableringar: ONAB tar en central roll när företag vill etablera sig i kommunen genom förmedling av lokaler, industrimark och hjälp med tillstånd m.m.
  • Aktiviteter: ONAB är en aktiv part för företagarföreningar eller andra företagsfrämjande aktörer vid olika aktiviteter, seminarier och arrangemang.
  • Omvärldsbevakning: ONAB är en aktiv part när det gäller att förmedla händelser och aktiviteter i vår omvärld som påverkar näringslivet genom bl.a. nyhetsbrev, webb och facebook.

 

Olofströms Näringsliv erbjuder kommunens näringsliv support via telefon och e-post.
Varmt välkommen att kontakta oss på: 0454-922 00 och info@olofstromsnaringsliv.se

Fastighetsförvaltning/lokaler

Fastigheter – ONAB ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till ett rimligt pris och se till att servicegraden är hög.
Lokaler – ONAB ska förmedla lokaler i hela kommunen och vara uppdaterade på vad som erbjuds, bl a genom Objektvision.
Innovation Park – Innovation Park med yrkeshögskola ska vara en attraktiv innovations- och etableringsmiljö för nya tjänste-, produktions- och utbildningsföretag. ONAB är delaktig i att skapa och utveckla mötesplatser för företag inom området.

Mål: Ökad/bibehållen uthyrningsfrekvens på egna lokaler
Mätetal: Minst 95% uthyrt
Exempel på aktiviteter: Hyresgästmöten/aktiviteter för hyresgästerna, externa seminarier & utbildningar m.m.

Innovation Park Innovation Park ska erbjuda en attraktiv etableringsmiljö!

Företagsutveckling

I Olofström är målet att det ska råda god samverkan mellan företag, kommun, akademi och organisationer
inom kommunen. Tre branschområden är prioriterade för 2018: Handel, Besöksnäring och Teknik/
Tillverkning. Gemensamt för alla branscherna är att ONAB aktivt ska arbeta för att:

  • Vara en aktiv part/projektägare i företagsutvecklande projekt som leder till positiv utveckling ikommunen/regionen.
  • Utreda möjligheter för tillväxt av nya branschområden i kommunen.
  • Hålla en tät och samverkande kontakt med de organisationer i kommunen/regionen som arbetar med företagsutveckling.
  • Identifiera behov och stimulera etableringar samt medverka till att planer tas fram för en fortsatt utbyggnad av Olofströms centrum som handelsplats samt att ett nytt industriområde etableras inom överskådlig tid.
  • Stötta företagen genom gemensamma utvecklingsinsatser som t.ex. utbildningar, omvärldsanalys.

HANDEL
ONAB ska genom Handla i Olofström arbeta för att handeln i Olofströms kommun utvecklas och att fler besöker Olofströms handelscentrum.
Aktiviteterna gentemot handeln ska beskrivas i separat aktivitetsdokument.
Mål: Ökad omsättning, fler etableringar
Mätetal: Handelsföretagens omsättning enligt HUI mätning, minst en ny handelsetablering per år
Exempel på aktiviteter: Event, utbildningar, nätverk och handels- och etableringsstrategi

BESÖKSNÄRING
ONAB ska genom projektet Sveriges Sydligaste Vildmark samordna och driva utvecklingsinsatser för den kommersiella besöksnäringen (de som lever av sitt företag) med fokus på naturupplevelser, jakt och fiske.
Mål: Fler besökare
Mätetal: Antal övernattningar enligt SCB, antal sålda fiskekort samt antal uthyrda kanotdygn
Exempel på aktiviteter: Verka för förbättrad infrastruktur, kompetensutveckling, utveckla dagens nätverk till ett
klusterinitiativ, Visit Blekinge

TEKNIK/TILLVERKNING
ONAB ska driva och utveckla klusterinitiativet Techtank.
Mål: Stärka industriföretagens konkurrenskraft
Mätetal: Antal jobb inom tekniksektorn (enligt Techtanks mätning)
Exempel på aktiviteter: Aktiviteter inom Techtank via verksamhetsområdena Affärsutveckling & Tillväxt, Kompetensutveckling & -försörjning samt Teknikutveckling & Innovation

 

Nyföretagande

Ett ökat nyföretagande är en viktig del av ett expansivt Olofström. ONAB ska aktivt verka för att stärka människors vilja och förmåga att starta företag.

Mål: Fler företag startas och att fler människor startar företag
Mätetal: Antal nystartade företag (mäts via Bolagsverket), minst 40 st/år samt >8% av befolkningen som driver företag.
Exempel på aktiviteter: Fördjupat samarbete med Nyföretagarcentrum, aktivt delta i Nyföretagarcentrums årliga Entreprenörsvecka, stödja Ung Företagsamhets verksamhet, verka för att företagsskola och andra insatser, särskilt riktade mot människor med invandrarbakgrund, drivs och utvecklas, så att fler ges möjligheten att starta eget

 

Kompetens

Tillgång till rätt kompetens i företagen är en av de avgörande faktorerna för tillväxt. ONAB ska på olika sätt verka för att kompetensen finns att tillgå i vår arbetsmarknadsregion.

Mål: Företagens tillväxt ska inte hämmas av kompetensbrist
Mätetal: <25% av företagen upplever att bristen på kompetens hämmar deras tillväxt, mäts via Småföretagarbarometern
Exempel på aktiviteter: Kompetensutveckling, seminarier/föreläsningar, projekt – samverkan med andra lokala aktörer och regionala aktörer (t ex Talangattraktion), förmedling av kompetensbehov till berörda aktörer, aktivt delta i Teknik- och rekryteringsmässan