Positivt resultat för Blekinge i årets Småföretagsbarometer

Positivt resultat för Blekinge i årets Småföretagsbarometer

Resultatet av Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen släpptes den 9 juni av Företagarna i samarbete med Sparbankerna. Sammanfattningsvis visar resultatet på att småföretagskonjunkturen i Blekinge har utvecklats positivt sedan 2013 års mätning och konjunkturindikatorn uppvisar nu rikets näst högsta värde bland länen.

Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Underlaget för småföretagsbarometern utgörs av intervjuer med småföretag med minst en anställd och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen.

Ladda ner hela rapporten här >>

2015-06-09 13:29