Projekt

Olofströms Näringsliv driver och medverkar i en rad olika projekt inom de tre prioriterade branschområdena Teknik/Tillverkning, Besöksnäring och Handel. Nedan finns mer information om några av dem. Mer information om vår verksamhet finns att läsa här >>

............................................................................................................................................................................................................................

Projekt inom Teknik/Tillverkning

Techtank

Techtank Bas
Techtank Bas pågår 2015-09-01 till 2018-08-31. Det övergripande målet med Techtank Bas är att stärka teknikföretagens konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader för att i förlängningen skapa fler arbetstillfällen och bidra till en hållbar regional tillväxt i Skåne-Blekinge. Insatserna sker utifrån behov som företag i regionen har och bygger på regionens styrkeområden, vilket säkerställs genom ett strategiråd med representanter för regionens företag och aktörer.

Projektledare: se Techtanks webb för kontaktuppgifter till projektledningen

 

Teknikinitiativet
Teknikinitiativet pågick 2014-09-01 till 2015-08-31 och syftade till att stärka, förnya och bredda teknikklustret i Olofströmsregionen genom att formera ett klusterinitiativ med bas i Olofström med inriktning på teknik. Detta ska på sikt leda till nya starkare och mer lönsamma företag, nya jobb och nya företag vilket innebär en hållbar och konkurrenskraftig region.

 

Kompetensinitiativet
Kompetensinitiativet pågick 2014-09-01 till 2015-04-30 och syftade till att bättre kunna identifiera och åtgärda näringslivets behov av kompetens, genom att skapa en hållbar modell för samverkan. Projektet bygger på teknikföretagens behov och engagemang.

Techtank

 

Insatserna inom projektet Techtank Bas och de insatser som gjorts inom projekten Teknikinitiativet och Kompetensinitiativet bedrivs inom klusterinitiativet Techtank: www.techtank.se

............................................................................................................................................................................................................................

Projekt inom Besöksnäringen

Naturturism i Olofström

Naturturism i Olofström
En växande global trend inom naturturismen, inte minst på jakt- och fiskesidan, påvisas tydligt i en rad internationella och nationella undersökningar. Under 2016 har i linje med detta en nära dialog förts med besöksnäringen i området och en förstudie har tagits fram med stöd av Länsstyrelsen. Denna förstudie pekar på Olofströms potential som ”Naturdestination” och möjlighet att skapa tillväxt inom denna sektor. Efter beslut i Näringslivsbolagets styrelse har satsningen på en växande och utvecklad besöksnäring inletts och en ansökan har gjorts och beviljats från  Sydostleader och Länsstyrelsen i Blekinge om stödfinansiering under 34 månader. Projektet, som går under namnet Naturturism i Olofström, startade i november 2017 och i det kommer kommunen tillsammans med näringen att utveckla och förädla det lokala erbjudandet gentemot naturturisten med fokus på fiske-, jakt- & vildmarksturism.

Projektledare: Filip Wägbo, Olofströms Näringsliv

............................................................................................................................................................................................................................

Projekt inom Handeln

Handla i Olofström

Handla i Olofström
Olofströms kommun strävar efter att skapa ett unikt och attraktivt centrum där handeln blomstrar och där det finns mötesplatser och upplevelser för alla åldrar. För att uppnå detta samarbetar Olofströms Näringsliv med Citybolaget genom projektet Handla i Olofström.

Projektledare: Alfred Appelros, Citybolaget

 

 

Stärkt kompetens i Handeln

Stärkt kompetens i Handeln
Karlskrona kommun har sökt och beviljats projektmedel från Europeiska Socialfonden ESF. Projektet har tagits fram i samverkan med cityföreningarna och näringslivsavdelningarna i de fem Blekingekommunerna. Projektet skall pågå under 3 år och omfattar 7,9 mkr i beviljade EU-medel och avser utbildning av de föranmälda 90 butikerna/handelsföretagen i de fem blekingekommunerna. Projektnamnet är Stärkt kompetens i handeln och syftar till att öka kunskaperna i de mindre företagen för att utveckla företaget i en allt tuffare konkurrens inte minst från näthandeln.

Projektledare: Susanne Lind, Karlskrona kommun (projektägare)