Projekt

Stärkt kompetens i handeln

Karlskrona kommun har sökt och beviljats projektmedel från Europeiska Socialfonden ESF. Projektet har tagits fram i samverkan med cityföreningarna och näringslivsavdelningarna i de fem Blekingekommunerna. Projektet skall pågå under 3 år och omfattar 7,9 mkr i beviljade EU-medel och avser utbildning av de föranmälda 90 butikerna/handelsföretagen i de fem blekingekommunerna. Projektnamnet är Stärkt kompetens i handeln och syftar till att öka kunskaperna i de mindre företagen för att utveckla företaget i en allt tuffare konkurrens inte minst från näthandeln.

............................................................................................................................................................................................................................

Projekt tekniksektorn

Anders Borgehed och Ingela Håkansson Anders Borgehed och Ingela Håkansson

Techtank Bas pågår 2015-09-01 till 2018-08-31. Det övergripande målet med Techtank Bas är att stärka teknikföretagens konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader för att i förlängningen skapa fler arbetstillfällen och bidra till en hållbar regional tillväxt i Skåne-Blekinge. Insatserna sker utifrån behov som företag i regionen har och bygger på regionens styrkeområden, vilket säkerställs genom ett strategiråd med representanter för regionens företag och aktörer.

Projektledare: Anders Borgehed, tel. 0454-57 27 42.

 

Teknikinitiativet pågick 2014-09-01 till 2015-08-31 och syftade till att stärka, förnya och bredda teknikklustret i Olofströmsregionen genom att formera ett klusterinitiativ med bas i Olofström med inriktning på teknik. Detta ska på sikt leda till nya starkare och mer lönsamma företag, nya jobb och nya företag vilket innebär en hållbar och konkurrenskraftig region.

Projektledare: Anders Borgehed, tel. 0454-57 27 42.

 

Kompetensinitiativet pågick 2014-09-01 till 2015-04-30 och syftade till att bättre kunna identifiera och åtgärda näringslivets behov av kompetens, genom att skapa en hållbar modell för samverkan. Projektet bygger på teknikföretagens behov och engagemang.

Projektledare: Ingela Håkansson, tel: 0454-57 27 43.

 

Insatserna inom projektet Techtank Bas och de insatser som gjorts inom projekten Teknikinitiativet och Kompetensinitiativet bedrivs inom klusterinitiativet Techtank: www.techtank.se

 

 

............................................................................................................................................................................................................................

Handla i Olofström

Olofströms kommun strävar efter att skapa ett unikt och attraktivt centrum där handeln blomstrar och där det finns mötesplatser och upplevelser för alla åldrar. För att uppnå detta samarbetar Olofströms Näringsliv med Citybolaget genom projektet Handla i Olofström. Kontaktperson: Alfred Appelros